Asian Journal of Medical Laboratory Science (AJMLS)

─ Vol. 1, No. 1: 1-34, September 12, 2017 ─

Contents

 

Review Article

     Current Development of Laboratory Diagnosis of Zika Virus
     Chuan-Liang Kao*

                                         Abstract PDF


Original Articles

    The effectiveness of competency improvement via proficiency testing in HLA Typing
    Lei-Fa Chang, Fang-Yeh Chu, Wen-Chun Chien, Zheng-Dao Lee, Ya-Ling Li, Hui-Fei Tang*

Abstract PDF

    Discrepancy between Serological and Genomic N Typing in Mia Positive Red Cells
    Hung-Sheng Shang, Wan-Hua Yang, Bing-Heng Yang, Wei-Chih Dong*, Yu-Chung Fu, Jin-Biou Chang

        Abstract PDF

    The Effect of Storage Time on Washed Platelet Quality
    Ying-Sheng Hung*, Hui-Ling Chang, Huan-Chi Lin, Wi-Wen Wu, Lei-Fang Tsai, Yeong-Torng Shyu, Chih-Chi Chen

Abstract PDF


Published

                                              PDF